بگذاريد هرچه پيش آيد، بيايد

بگذارید هرچه پیش آید، بیاید

یا اتفاق میافتد… یا نمیافتد

اگر زندگیتان را همانطور كه میخواهید به وضوح و یا جزئیات آن تجسم كنید، كار اشتباهی نکرده اید. ولی یادتان باشد كه یكی از عناصر حیاتی من قوی را به تصـور خـود اضافه كنید، این عنصر این است:

هرچه پیش آید، خوش آید!

نگران نبودن «از آنچه پیش میآید» شما را رها میكند

اگر طوری هستید كه هرچه تصور میكنیـد، اتفـاق مـی افتـد، نسـبت بـه ایـن مسـئله بی تفاوت باشید. و بر عكس اگر تصورات شما هرگز اتفاق نمیافتد، بـاز هـم بـی تفـاوت باشید. شما می توانید از راهی نیرومند و دوست داشتنی، اوضاع را رو به راه كنیـد. وقتـی قادر باشید كه از طریق من قوی فكر كنید، آن وقت معنی آزادی را با قویترین حسی كـه در آن وجود دارد، كشف كرده اید

متكی به «من قوی»

برنامههای آیندهتان را طوری برنامه ریزی كنید كه متكی به من قوی باشـد ، همیشـه اینطوری فكر كنید و این چنین بگویید:

  • من سال آینده در همین موقع ازدواج خواهم کرد
  • هر مسئله ای در زندگی من پیش بیاید به نفع من تمام خواهد شد

منبع: کتاب 135 راه برای اعتماد به نفس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *