همیشه مسیر رو به بالا را انتخاب كنید

منِ قوی

درون شما، جایی پر از نشاط، خلاقیت، فراست، صلح، دوستی، قدرت، عشق و همـة چیزهای خوب وجود دارد، ما آن را منِ قوی مینامیم. اگر در این محل اعتماد بـه نفـس شما بالا برود، همه چیز در دنیا به نظرتان صحیح میآید.

منِ ضعیف

در كنار آن جایی خوب جای دیگر هم هست، جاییكه پر از شك و تردید اسـت، پـر از ترس، خشم، درماندگی و تمام چیزهای منفی است. ما به این قسـمت از وجـود شـما می «گوییم » من ضعیف در این قسمت از وجود شما اعتماد به نفس كم است، و همه چیز به نظرتان اشتباه میآید.

فكركردن به من ضعیف یك عادت است

بله، فكر كردن به من ضعیف فقط یك عادت است، اما تجربه نشان داده است كه ایـن عادتها میتوانند از بین بروند. چطوری؟ با فكر کردن به من قوی. اگر یاد بگیرید كـه به من قوی فكر كنید، ترس شما كاهش و اعتماد به نفس شما افزایش مییابد

كسی بشوید كه همیشه به من قوی فكر میكند

با این حساب تكلیف شما مشخص است و آن پیمودن مراحل لازم برای فكر كردن به من قوی است.

از كجا بفهمید كه به من قوی فكر میكنید؟

وقتی كه به چیزهای نشاط آور فكر می كنید؛ زمانی كه خلاق هستید؛ وقتـی كـه بـا نگـاه عمیق به اطراف تان نگاه می كنید؛ وقتی كه صلح، دوستی، قدرت، دوست داشـتن و از ایـن قبیل چیز های های خوب توی فكر تان است؛ بدانید كه در دنیای من قوی سیر می كنید و این مراحل را طی مینمایید.

از كجا فهمید كه به منِ ضعیف فكر میكنید ؟

و بر عكس، زمانی كه در كارها با تردید و دو دلی رو بـه رو هسـتید، وقتـی بـا تـرس طرف كارها میروید، وقتیكه زود خشمگین میشـوید، وقتـی ز ود احسـاس درمانـدگی می كنید، وقتی كه همه چیز در نظرتان منفی و یأسآور اسـت، بدانیـد كـه در دنیـای «مـن ضعیف» قرار دارید. و آن وقت درست همان لحظه ا ای ست كه باید مسـیر تـان را عـوض كنید. یمسیر رو به بالا انتخاب كنید.

به نظر شما چه راه هایی برای اعتماد به نفس و تقویت آن مفید است؟ پاسخ خود را با ما در میان بگذارید

منبع: کتاب 135 راه برای اعتماد به نفس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *