نکته دوم اعتماد به نفس

بگذاريد هرچه پيش آيد، بيايد بگذارید هرچه پیش آید، بیاید یا اتفاق میافتد… یا نمیافتد اگر زندگیتان را همانطور كه میخواهید به وضوح و یا جزئیات آن تجسم كنید، كار اشتباه...