پسری 16 ساله هستم همیشه دوست دارم تنها و دریک اتاق تاریک آهنگ های غمناک گوش کنم و گریه نمایم

پاسخ دکتر: اگه روی درس یا روابط اجتماعیتون تاثیر بد داشته یا از این وضع ناراحت هستید سری به روان پزشک بزنید