نکته دوم اعتماد به نفس

بگذاريد هرچه پيش آيد، بيايد بگذارید هرچه پیش آید، بیاید یا اتفاق میافتد… یا نمیافتد اگر زندگیتان را همانطور كه میخواهید به وضوح و یا جزئیات آن تجسم كنید، كار اشتباه...

نکته اول برای اعتماد به نفس

همیشه مسیر رو به بالا را انتخاب كنید منِ قوی درون شما، جایی پر از نشاط، خلاقیت، فراست، صلح، دوستی، قدرت، عشق و همـة چیزهای خوب وجود دارد، ما آن را منِ قوی مینامیم. اگ...