نکته اول برای اعتماد به نفس

همیشه مسیر رو به بالا را انتخاب كنید منِ قوی درون شما، جایی پر از نشاط، خلاقیت، فراست، صلح، دوستی، قدرت، عشق و همـة چیزهای خوب وجود دارد، ما آن را منِ قوی مینامیم. اگ...